Minimalna plača 2024: takšno spremembo lahko pričakujejo tisti, ki so tik pred upokojitvijo

Delodajalci in sindikati so se dogovorili o stopnji dviga minimalne plače in zajamčene minimalne plače v letu 2024. Na podlagi tega se bo prva nadomestila z decembrom zvišala za 15 odstotkov, druga pa za 10 odstotkov. Na splošno se bo minimalna plača zvišala na 266.800 HUF bruto, zajamčena minimalna plača pa na 326.000 HUF.

V več primerih sprememba višine minimalne plače potegne za seboj tudi spremembe pokojninskih določb – opozarjajo na portalu Gospa Márta Balogh Molnár tb strokovnjak.

Sklenitev sporazuma

Delovna doba je odločilnega pomena za pridobitev pokojninske pravice in višino pokojnine.

S podpisom pogodbe je možno pridobiti tudi servisni čas.

V skladu z 48. členom zakona o upravičencih do prejemkov iz socialne varnosti in kritju teh prejemkov upravni organi za pokojninsko zavarovanje:

  • delovna doba za pridobitev pravice do pokojnine in pridobivanje dohodkov, ki so osnova za pokojnino (če ni zavarovalnega razmerja ali v primeru njegovega mirovanja),
  • priznavanje časa študija, opravljenega v okviru rednega izobraževanja na visokošolskem zavodu (vključno z doktoratom), kot delovne dobe,
  • pridobitev manjkajoče delovne dobe (do pet let), potrebne za pridobitev pravice do polne ali delne starostne pokojnine,
  • priznavanje časa oskrbe na domu izenačeno z časom varstvenega dodatka (GSD) kot delovno dobo za leto 1998
    v ta namen se lahko sklene sporazum.

Na podlagi zakonskih določil lahko pogodbo sklene domača polnoletna oseba, ki ni samostojni upokojenec in ni v zavarovalnopravnem razmerju ali ni zavarovana in ji zavarovanje miruje. – delovna doba za pridobitev pokojnine in prejemki, ki sestavljajo pokojninski sklad za namen

Pogodbo lahko sklene druga oseba ali organizacija tako, da prevzame plačilo prispevka v korist upravičenca. Poleg tega se lahko v zgoraj navedenih treh drugih primerih sklene pogodba za pridobitev delovne dobe.

Višina pokojninskega prispevka, ki se plača na podlagi pogodbe, je 22 odstotkov.

Ta znesek mora biti plačan najmanj na podlagi minimalne plače v primeru pogodbe, sklenjene za pridobitev dohodka, ki je osnova za delovno dobo in pokojnino, možno pa je prevzeti plačilo prispevka tudi po višjem znesku.

Leta 2024 vsaj v povezavi z dvigom minimalne plače

22-odstotni pokojninski prispevek, ki se bo plačeval na podlagi sporazuma, bo temeljil na novi višini.

Če je bila pogodba sklenjena za višji znesek od tega, se ta znesek, ki je višji od minimalne plače, upošteva kot dohodek, ki je osnova za pokojnino.

Za pridobitev delovne dobe lahko polnoletna oseba, ki želi nadomestiti čas rednega študija na visokošolskem zavodu ali manjkajočo delovno dobo za pridobitev pravice do polne ali delne starostne pokojnine, ne z višjim zneskom, vendar samo z minimalno plačo kot osnovo, za pridobitev delovne dobe največ pet let.priznati občasno.

Pred 1. januarjem 1998 se je čas rednega visokošolskega študija štel v delovno dobo, od 1. januarja 1998 pa ne več za starostno pokojnino. S podpisom pogodbe si pridobite delovno dobo za čas študija.

Za pridobitev delovne dobe glede na višino varstvenega dodatka, veljavnega na dan sklenitve pogodbe, ob plačilu 10-odstotnega pokojninskega prispevka se lahko sklene pogodba za leto 1998, za čas oskrbe na domu. enaki dobi varstvenega dodatka. Prispevek mora biti plačan v enkratnem znesku v 30 dneh po sklenitvi pogodbe.

Sorazmeren čas storitve

Pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom ni redkost, da je plača nižja od minimalne plače za polni delovni čas, prilagojene razmerju krajši delovni čas od osem ur polnega delovnega časa.

V tem primeru bo tudi plačilo prispevkov za socialno varnost nižje, kar vpliva na trajanje delovne dobe.

V skladu z 39. členom pokojninskega zakona se v tem primeru pri določitvi višine pokojnine delovna doba sorazmerno odmeri glede na razmerje med dejanskim prejemkom in minimalno plačo, kar pomeni, da se ta doba šteje v polno delovno dobo. delovne dobe za pridobitev pokojninske pravice, vendar le delno za višino pokojnine.

Omejitev zaslužka v primeru dela z ugodnostmi pred upokojitvijo

Poleg ugodnosti pred upokojitvijo lahko opravljate pridobitno dejavnost le do določenega zneska.

Ustrezni CLXVII iz leta 2011. v skladu z 11. členom zakona, če prejemki, od katerih temeljijo prispevki za socialno varnost, presegajo osemnajstkratnik mesečnega zneska minimalne plače, veljavne na prvi dan tekočega leta, mora nadomestilo začasno prenehati s prvim dnem naslednji mesec do 31. decembra v letu, vendar najdlje do dopolnjene upokojitvene starosti. Če do presežka pride v decembru, nadomestilo ne bo mirovalo, ampak bo treba decembrski znesek vrniti.

Leta 2023 je glede na minimalno plačo 232.000 HUF letna meja zaslužka 4.176.000 HUF.

Rating
( No ratings yet )
Loading...
priporocila.firenews.video